Kiinteistöhallintoa laajalla mitalla

Osakkeenomistajan on pidettävä kunnossa hallitsemansa huoneiston sisäosat ja muut osakkeiden perusteella hallinnassa olevat tilat. Yhtiö on kuitenkin velvollinen korjaamaan rakenteista johtuvat sisäpuoliset viat sekä pitämään kunnossa huoneistoon asennetut sellaiset lämpö-, sähkö-, tiedonsiirto-, kaasu-, vesi-, viemäri-, ilmanvaihto- ja muut sellaiset johdot ja kanavat sekä vesihanat, jotka on asennettu samantasoisina rakennuksen huoneistoihin.

Osakkeenomistajan on ilmoitettava yhtiölle viivytyksettä sellaisesta huoneiston viasta tai puutteesta, jonka korjaaminen kuuluu yhtiölle.

Yhtiökokous voi päättää osakkeenomistajalle kuuluvien kunnossapitotöiden suorittamisesta yhtiön kustannuksella, jos se saattaa tapahtua osakkeenomistajien yhdenvertaisuutta loukkaamatta. Yhtiö on vastuussa kunnossapidosta siltä osin kuin se ei kuulu osakkeenomistajalle.

Vastuun jakautumisessa on huomattava aiheuttamisperiaate. Jos vika tai vahinko on aiheutunut osakkaan syyksi luettavasta huolimattomuudesta tai laiminlyönnistä, ovat yhtiölle normaalisti kuuluvat korjauskustannukset perittävissä osakkaalta joko kokonaan tai osittain. Jos osakas laiminlyö ilmoitusvelvollisuuttaan yhtiölle vastuulle kuuluvasta viasta tai vahingosta, saattaa hän joutua korvaamaan laiminlyönnistä johtuneen lisävahingon. Samoin on asian laita, jos osakas ei näissä tilanteissa ryhdy toimiin vahingon estämiseksi.

Osakkeenomistaja vastaa huoneiston korjauksesta, vaikka huoneisto olisikin vuokrattu (Vastuun jakaantumisesta vuokralaisen ja vuokranantajan välillä voi lukea lisää huoneenvuokralaista).

Osakkeenomistaja ei saa suorittaa taloyhtiön laskuun ilman lupaa yhtiölle kuuluvia korjauksia. Yhtiöllä on oikeus määrätä suoritettavan korjauksen laajuus, suorittaja ja kustannukset.

Osakkeenomistajalla on ASOYL:n 77 § nojalla oikeus tehdä huoneistossaan muutoksia. Jos muutokset tehdään myöhemmin yhtiön korjattavaksi jääviin kohteisiin, on muutoksesta ilmoitettava yhtiölle. Osakas vastaa huolimattomasti tehdyistä muutostöistä.