Kiinteistöhallintoa laajalla mitalla

Selvitys toteutettavasta työstä

Kunnossapito- tai muutostyö
Ilmoitusvelvollisuus koskee lähes kaikkia muita osakkaan suorittamia töitä paitsi maalaus- ja tapetointitöitä.  Osakkaan ilmoituksen tulee sisältää selostus aiotusta työstä.  Ilmoituksen tulee olla sisällöltään sellainen, että isännöitsijä tai hallitus pystyy ilmoituksen perusteella arvioimaan toteutettavan työn vaikutuksia yhtiön tai toisen osakkaan kunnossapitovastuulla oleviin rakennuksen, kiinteistön tai huoneiston osaan, huoneiston käyttämiseen tai kiinteistön ulkonäköön.  Ilmoitusta täydennetään tarvittavilla liitteillä kuten suunnitelmilla, työtapaselostuksilla ja piirustuksilla.

Tähän merkitään esim. ”keittiön vesihanan vaihto”, ”kylpyhuoneen kaakeleiden uusiminen vesieristeineen”, ”saunan rakentaminen vaatehuoneeseen”, ”olohuoneen muovimaton vaihtaminen parkettiin”.

Rakennustekniset työt
Ilmoitetaan huoneistossa suoritettavat rakennustekniset työt.  Esim. ”Kylpyhuoneesta poistetaan lattia- ja seinälaatat, vesieristys uusitaan X-vesieristysjärjestelmällä (ks. liitepiirros).  Vesieriste ulotetaan lattian lisäksi seinille.  Seinät vesieristetään lattiasta kattoon.  Lattia ja seinät laatoitetaan”.

Rakennusteknisten töiden suorittaja, Y-tunnus, liite nro
Ilmoitetaan urakoitsijan nimi, osoite ja y-tunnus.  Y-tunnus voidaan selvittää osoitteesta www.ytj.fi.

Lämpö-, vesi-, viemäri- ja ilmanvaihtotyöt
Ilmoitetaan työt, joilla voi olla vaikutusta yhtiön rakennuksen lämmitys, tiedonsiirto-, kaasu-, vesi-, viemäri-, ilmanvaihtojärjestelmiin.  Esim. lattiakaivon tai vesipisteen siirto kylpyhuoneessa tai vesi- ja viemärilinjojen uusiminen huoneistossa.

LVI-töiden suorittaja, Y-tunnus, liite nro
Ilmoitetaan urakoitsijan nimi, osoite ja y-tunnus.  Y-tunnus voidaan selvittää osoitteesta www.ytj.fi.

Sähkötyöt
Ilmoitetaan työt, joilla voi olla vaikutusta yhtiön rakennuksen sähköjärjestelmiin.  Esim. huoneistoon lisätään pistorasioita ja tehdään sähköjohtoasennuksia sekä uusitaan huoneistokeskus.

Sähkötöiden suorittaja, Y-tunnus, liite nro
Ilmoitetaan urakoitsijan nimi, osoite ja y-tunnus.  Y-tunnuksen voi selvittää osoitteesta www.ytj.fi.  Erityisesti sähkötöissä on varmistettava myös työtä suorittavan henkilön asennuspätevyys.

Osakkaan asettama valvoja/työnjohto
Ilmoitetaan osakkaan oma valvoja tai työnjohtaja.  Nimi ja/tai yritys ja ammatti.  Osakkaan tulee huolehtia, että valvojalla ja työnjohtajalla on riittävä ammattitaito ja pätevyys.

Arvioitu aloituspvm ja päättymispvm
Ilmoitetaan osakkaan arvioima aloituspäivämäärä ja remontin kesto.

Liitteenä olevat suunnitelmat ja piirustukset sekä työtapaselostukset
Luetellaan liitteet ja liitetään asiakirjat ilmoitukseen.

Työ viranomaisluvan alainen
Ilmoitetaan onko työ viranomaisluvan alainen vai ei, jos on niin hakeeko osakas tarvittavan luvan yhtiön valtakirjalla vai hakeko yhtiö luvan.  Lupakustannuksista vastaa osakas.

Taloyhtiön lausunto

Ilmoitus otettu vastaan
Ilmoitetaan päivämäärä, jolloin yhtiön edustaja on vastaanottanut osakkaan ilmoituksen.

Pyydetään seuraavat lisäselvitykset (pvm mihin mennessä)
Taloyhtiö ilmoittaa lisäselvitykset, jotka osakkaan tulee toimittaa.  Esim. yhtiö edellyttää täydennystä puutteellisiin työtapaselostuksiin tai LVI-suunnitelmiin.

Taloyhtiö on ilmoittanut osakkaan työstä toiselle osakkaalle
Ilmoitetaan onko työstä ilmoitettava toiselle osakkaalle.
Yhtiöllä on velvollisuus ilmoittaa työstä sellaiselle osakkaalle, jonka huoneiston osaan tai tilojen käyttöön toisen osakkaan työ voi vaikuttaa.  Esim. lattiapinnoitteen muutoksesta tulee ilmoittaa alakerran osakkaalle.

Em. osakkaan asettamat ehdot kunnossapito- ja muutostyölle
Ilmoitetaan onko toisen osakas asettanut työlle ehtoja.
Toisella osakkaalla on oikeus asettaa työlle ehtoja työn aiheuttaman pysyvän haitan tai vahingon välttämiseksi.  Yhtiön edustajien tulee valvonnassaan kiinnittää huomiota myös toisten osakkaiden etuun ja asettamiin ehtoihin.

Taloyhtiön edustajan lausunto
Taloyhtiön isännöitsijä tai hallitus ilmoittaa kantansa osakkaan kunnossapito- ja muutostyöselvitykseen:  Hyväksyykö yhtiö osakkaan ilmoituksen selvityksineen, asettaako yhtiö työlle ehtoja haita tai vahingon välttämiseksi (esim. asennettavien putkien lisäeristäminen) tai kieltääkö yhtiö osakkaan kunnossapito- ja muutostyön, edellyttääkö työ asunto-osakeyhtiön yhtiöjärjestyksen muuttamista tai korvauksen suorittamista työn aiheuttamasta pysyvästä haitasta.  Yhtiön asettamat ehdot tulisi olla tarpeellisia ja perusteltuja.

Ilmoituksen käsittely
Merkitään osakkaan kunnossapito- ja muutöstyöilmoitus selvityksineen käsitellyksi.  Todetaan, voiko osakas aloittaa työn (noudattaen mahdollisesti asetettuja ehtoja) vai kielletäänkö työ.
Yhtiön tulee perustella kielteinen kantansa osakkaalle, esim. jos kunnossapito- ja muutostyö aiheuttaa suunnitellulla tavalla toteutettuna kohtuutonta haittaa tai vahinkoa yhtiölle tai toiselle osakkeenomistajalle tai työ uolttuu huoneiston ulkopuolelle.

Taloyhtiö käyttää asunto-osakeyhtiölain mukaista oikeuttaan valvoa työtä
Ilmoitetaan käyttääkö taloyhtiö valvontaoikeutta.

Taloyhtiölle kuuluvan valvontaoikeuden suorittaa
Merkitään yhtiön edustajan tai yhtiön käyttämän valvojan/yrityksen nimi.
Osakkaan ilmoituksesta ja työn valvonnasta aiheutuvat kohtuulliset ja tarpeelliset selvitys-, käsittely- ja valvontakustannukset kuuluvat osakkaalle.

Vaaditaan seuraavat tarkastukset
Ilmoitetaan työvaiheet, jotka yhtiö haluaa tarkastaa ja jotka osakkaan tulee ilmoittaa (väh. kaksi työpäivää aikaisemmin) yhtiölle tarkastusten mahdollistamiseksi.  Esim. vesieristyksen tarkastus.  Osakkeenomistaja on velvollinen sallimaan yhtiön edustajalle pääsyn huoneistoonsa kunnossapito- ja muutostyön valvomiseksi.

Osakkaan työ valmis ja taloyhtiön toimesta katselmoitu

Työ valmis ja taloyhtiön puolesta katselmoitu, pvm
Ilmoitetaan pvm, jolloin yhtiön edustaja on katselmoinut työn ja todennut osakkaan työn loppuunsaatetuksi.

Huom!
Yhtiön valvonta ei siirrä osakkaan vastuuta työn hyvän rakennustavan mukaisuudesta osakkaalta yhtiölle.  Tässä kuvattu menettely ei myöskään sellaisenaan siirrä kunnossapitovastuuta suoritetuista kunnossapito- ja muutostöistä taloyhtiölle.

Paikka ja päivämäärä

Allekirjoitus ja nimen selvennys
Yhtiön isännöitsijän tai hallituksen puheenjohtajan allekirjoitus

Lisätietoja omalta isännöitsijältä

Esa Holmala

Toimitusjohtaja, isännöitsijä, MIS

Valtteri Holmala

Isännöitsijä, IAT

Ari Kilpi

Isännöitsijä, kiinteistöinsinööri, LKV

Sari Hakala

Isännöitsijä, IAT

Tomi Auranen

isännöitsijä, IAT