Kiinteistöhallintoa laajalla mitalla

Hallitus ja isännöitsijä

Säännökset yhtiön johdosta, joka käsittää hallituksen ja isännöitsijän, vastaavat pääosin voimassaolevaa osakeyhtiölakia. Muutosta merkitsevät kuitenkin mm. säännökset hallituksen ja isännöitsijän toimivallasta ja kelpoisuusehdoista.

Hallitus toimii toimeenpanevana toimielimenä ja voi lisäksi itsenäisesti päättää tehtäviinsä kuuluvista asioista. Isännöitsijän tehtävänä on toisaalta hallituksen ja yhtiökokouksen päätösten toimeenpano. Toisaalta isännöitsijällä on itsenäinen toimivalta päättää yhtiön juoksevaan hallintoon kuuluvista asioista.

Hallituksen jäsenille ja isännöitsijälle aikaisemmin asetetuista kansalaisuus -vaatimuksista on kokonaan luovuttu. Tämä seuraa siitä, että ulkomaalaisia koskevasta asunto-osakeyhtiön osakkeiden omistamista koskevista rajoituksista on myös luovuttu sikäli kun on kysymys Suomessa pysyvästi asuvista ulkomaalaisista.

Hallituksen yleiset ja erityiset tehtävät

Yhtiökokoukselle annetusta yleistoimivallasta huolimatta hallitukselle kuuluu käytännössä vastuu yhtiön normaalista hallinnosta. Hoitaessaan yhtiön hallintoa yhdessä isännöitsijän kanssa hallituksen tulee ottaa huomioon yhtiökokouksen päätökset ja yleensäkin asunto-osakeyhtiön toiminnan laatu ja laajuus.

Asunto-osakeyhtiölaissa on lukuisia säännöksiä, joiden mukaan tietty tehtävä nimenomaisesti kuuluu hallitukselle. Näiltä osin hallituksen toimivalta myös suhteessa yhtiökokoukseen on itsenäinen.

Erityistehtävien suorittaminen ei yleensä välttämättä vaadi hallituksen jäsenten omakohtaista toimintaa. Laadittaessa isännöitsijän juoksevan hallinnon tehtäväkuvausta on siihen säilytettävä vakiintuneen käytännön mukaisesti isännöitsijän suoritettavaksi myös hallitukselle laissa määrättyjä tehtäviä.

Hallitukselle kuuluvien tehtävien valmistelu on myös pääsääntöisesti isännöitsijän tehtävänä. Koska hallitus on vastuussa yhtiön hallinnon hoitamisesta, sen keskeisenä tehtävänä on valvoa isännöitsijää ja vaadittava tehtävien asianmukaista suorittamista. Hallituksen kannalta olennaisen tärkeä tehtävä on ammattitaitoisen isännöitsijän valitseminen yhtiölle.

Isännöitsijän valinta/tehtävät

Asunto-osakeyhtiössä isännöitsijän nimittää ja erottaa aina yhtiön hallitus.

Kun yhtiölle valitaan isännöitsijäksi sivu- tai päätoiminen henkilö taikka isännöitsijäyhteisö, tulee hallituksen valintaa tehtäessä kiinnittää erityistä huomiota isännöitsijäksi valittavan ammattitaitoon. Tällöin olennaisia tekijöitä ovat alalla hankittu kokemus ja koulutus. Auktorisointi oikeuttaa isännöitsijää käyttämään nimilyhennystä ISA. Auktorisoitujen isännöitsijöiden toimintaa hyvän isännöintitavan (HIT) noudattamisessa myös valvotaan.

Isännöitsijän juoksevaan hallintoon normaalisti kuuluvat tehtävät on lueteltu Suomen Kiinteistöliiton isännöitsijän tehtävien hoitamista koskevassa suosituksessa. Nämä tehtävät ammattitaitoinen isännöitsijä on velvollinen suorittamaan hyvän isännöitsijätavan mukaisesti asiakasyhtiön kanssa sopimallaan palkkiolla.

Juoksevaan hallintoon kuulumattomien tehtävien hoitamisesta ja veloituksesta olisi aina sovittava erikseen isännöitsijän kanssa. Toisaalta isännöitsijän tehtävänä yhtiön toimitusjohtajana on nimenomaisesti huolehtia asioiden hoidosta, eikä pyrkiä itse tekemään erityistä asiantuntemusta vaativia tehtäviä.

Hallituksen ja isännöitsijän välisestä työnjaosta kirjanpitoa ja varainhoitoa koskevissa asioissa on erityissäännös. Hallitukselle kuuluu sen valvonnan järjestäminen. Yhtiön kirjanpidon ja varainhoidon yksityiskohdat kuuluvat isännöitsijän juoksevaan hallintoon.

Lähde: Arjasmaa-Kuhanen-Reen: Opas uuteen asunto-osakeyhtiölakiin (Kiinteistöalan kustannus Oy-REP Ltd)