Kiinteistöhallintoa laajalla mitalla

Yleistä

Tilitoimistomme on taloushallinnon asiantuntijapalveluja tarjoava yritys. Tilitoimistomme noudattaa toiminnassaan voimassaolevaa lainsäädäntöä ja Hyvää Tilitoimistotapaa (HT).

Toimintamme on suunnitelmallista, pitkäjänteistä, huolellista ja ammattitaitoista.

Tilitoimistomme on taloudellisesti ja muutoinkin toiminnassaan itsenäinen ja riippumaton voidaksemme tuottaa palvelut asiakkaan etu huomioiden.

Toimistomme huolehtii siitä, että sillä on riittävä asiantuntemus ja resurssit toimeksiantojen hoitamiseen. Tarpeen mukaan käytämme eri alojen asiantuntijoita.

Varallisuusvastuuvakuutuksemme vastaa toimintamme laatua ja laajuutta.

Toimistossamme toimii hyvät kollegiaaliset suhteet alan arvostus huomioiden ja niitä edistäen. Asiakassuhdetoimintamme ja tiedottaminen on luottamusta herättävää.

Tilitoimistomme pyrkii mahdollisuuksien mukaan tiedottamaan asiakkaille olennaisista taloushallinnon lainsäädäntömuutoksista ja varmistamme säännöllisesti palvelumme laatua sopivaksi katsomallamme menetelmällä.

Toimitilat ja työvälineet

Toimitilamme soveltuu hyvin tilitoimistolle. Työvälineemme ovat toimivia ja ajanmukaisia. Käytössämme olevien ohjelmistojen päivityksistä huolehditaan tarpeen mukaan. Asiakastiedostojemme varmistuksista huolehditaan säännöllisesti ja asianmukaista menettelytapaa käyttäen.

Yksittäisten asiakkaiden perus- ja muita tietoja säilytetään tilitoimistossa järjestelmällisellä tavalla.

Ammattitaidon lähteet ovat ajantasalla ja koko henkilökunnan käytettävissä.

Henkilöstö

Toimistomme henkilöstöllä on tehtäviään vastaava koulutus ja kokemus.

Toimistomme huolehtii henkilöstönsä ammattitaidon ylläpitämisestä ja ammatillisesta kehittymisestä jatkuvalla kouluttamisella.

Toimistomme henkilöstö noudattaa osaltaan hyvää tilitoimistotapaa.

Luottamuksellisuus ja tietoturva

Toimistomme henkilöstö on velvollinen pitämään salassa tietoonsa tulleet tilitoimistoa tai
sen asiakkaita koskevat liikesalaisuudet ja muut luottamukselliset tiedot työsuhteen aikana
ja sen päätyttyä.

Asiakkaan perustietoja ja aineistoa käsitellään ja säilytetään toimistossamme siten, että liikesalaisuuksien ja muiden luottamuksellisten tietojen säilyminen turvataan.

Asiakassuhteen alkaminen

Asiakkaan toimeksianto tilitoimistolle perustuu sopimukseen. Sopimus tehdään kirjallisena, ellei suulliselle sopimukselle ole erityisiä perusteita. Toimeksiantosopimusta laadittaessa asiakas tunnistetaan luotettavalla tavalla.

Toimeksiannon hoitaminen

Toimeksianto hoidettaan sopimuksen ja voimassa olevien säädösten mukaisesti huolellisesti
ja asiantuntemuksella. Asiakastoimeksiannot hoidetaan sovittujen aikataulujen mukaisesti.

Tilitoimistomme palkkio perustuu toimeksiantoon. Palkkio määräytyy toimeksiannossa toimitettavaksi sovittujen palvelujen vaativuuden ja laajuuden perusteella.

Tilikauden aikainen kirjanpito ja raportointi hoidetaan sopimuksen mukaisesti, laadittu kirjanpito täsmäytetään tilitoimiston työmenetelmien mukaisesti.

Toimistomme laatimat tilinpäätösasiakirjat ovat selkeitä ja huoliteltuja, soveltuvin osin noudatamme liiton antamaa Hyvä tilinpäätöstapa -suositusta,

Toimistomme laatiessa tilinpäätöksen kirjanpidosta, jota emme ole itse tehneet, toimeksianto rajataan.

Asiakassuhteen päättyessä toimeksianto hoidetaan sopimuksen mukaisesti loppuun saakka.

Dokumentointi

Toimistomme dokumentoi työnsä olennaisilta osiltaan tarkoituksenmukaisella tavalla mm. aineiston vastaanottaminen ja luovuttaminen sekä annetut huomautukset ja muistutukset. Toimistomme varmistaa vastaanottajan oikeuden luovutettaviin tietoihin.

Toimistomme säilyttää asiakastoimeksiantoa koskevat perustiedot ja muun dokumentaation vähintään viisi vuotta sopimuksen päättymisestä.